ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค โรงพยาบาลอุบลรัตน์

งานระบาดวิทยา ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ส่งรายงานให้ฝ่ายสุขา
ที่ sukhaubr@yahoo.com

ประชากรกลางป

งานโรคติดต่อ

<1>สรุปการส่งรายงาน 506 รพ.สต.อุบลรัตน์

      (Update 12 ต.ค. 55)

<2>สรุปการส่งรายงานเฝ้าระวังลูกน้ำHICI
      (Update 12 ต.ค. 55)

<3> โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง10ลำดับโรค
     (Update 12 ต.ค. 55)

โรคไข้เลือดออก
อัตราป่วยไข้เลือดออกปี พ.ศ. 2555

อัตราป่วย/จำนวน ไข้เลือดออกจำแนกรายปี
คะแนนโครงการสถานีอนามัยป้องกันไข้เลือดออก
ข้อมูลไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ี่ี่/ รายปี

โรคเลปโตสไปโรซีส
อัตราป่วยโรคเลปโตฯปี พ.ศ. 2553
อัตราป่วย/จำนวน โรคเลปโตฯจำแนกรายปี

อุจจาระร่วง
แจ้งเตือนอุจจาระร่วงอย่างแรง

มาตรการเฝ้าระวังอุจจาระร่วงอย่างแรง
   <1> อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกรายป

อาหารเป็นพิษ
อัตราป่วย/จำนวน อาหารเป็นพิษแยกรายป

งานโรคไข้หวัดนก
ระบบคัดกรองผู้สงสัยไข้หวัด2009
เส้นทางเดินผู้สงสัยไข้หวัดนก

แบบสอบสวนโรค ต่าง ๆ

รูปภาพ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ

 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ฝ่าย/งานต่างๆ ของโรงพยาบาลอุบลรัตน์

ข้อมูลฝ่าย/งานโรงพยาบาลอุบลรัตน์
งานห้องรังสีชันสูตร(X-Ray)
งานเฝ้าระวังการติดเชื้อจากการบริการ(LR)งานห้องบัตร
'งานห้องฉุกเฉิน(ER)
'งานห้องผ่าตัด(OR)
โรงครัว
ความพึงพอใจผู้มารับบริการ

งาน Environment ENV

คู่มือการทำประเมินผลปฏิบัติราชฯ
Fileวิเคราะห์ผลปฏิบัติราชการ

 

<07/02/2556 > CUPอุบลรัตน์ ขอความร่วมมือ
เตรียมพร้อมการรับประเมิน งานควบคุมโรค     ปี 2556

         1. ประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
         2. ประเมิน มาตรฐาน SRRT
พื้นที่ประเมินซึ่งประกอบไปด้วย โรงพยาบาลอุบลรัตน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ และ สุ่ม รพ.สต. 1 แห่ง

แนวทางการประเมิน อำเภอความคุมโรคเข้มแข็ง
แนวทางการประเมิน มาตรฐาน SRRT

---------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างร่างข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน Download Click (Update 29/10/2555)

แจ้งข่าวการส่งรายงาน 506 ของ รพสต.ปีพ.ศ.2555 ให้ทำการส่งออกมาจาก โปรแกรมJHCIS โดยส่งออกFile เป็น EP2MAIN_IDCARD.DBF แล้วส่งข้อมูลมายังศูนย์ระบาดวิทยาอำเภออุบลรัตน์ ที่ sukhaubr@yahoo.com

แนวทางประเมินและเตรียมหลักฐานประเมินไข้เลือดออก

ตัวชี้วัด (KPI) 202ตรวจสารพิษในเกษตรกร, 206ควบคุมโรคเข้มแข็ง, 208แรงงานนอกระบบ 2มิย.55

สรุปการประชุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
( แรงงานนอกระบบ)
2มิย.55

แนวทางดำเนินงาน โรคมือ เท้า ปาก26 ก.ค.55

สถานการณ์ โรคมือเท้าปาก จังหวัดขอนแก่น26 ก.ค.55

 

 

 

 

ข่าวสาร

ไปที่:
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

2. โรงพยาบาลอุบลรัตน์

3. สำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข

 

จำนวนผู้เข้าชมWeb

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบงานเฝ้าระวังและควบคุมโรค อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อ: sukhaubr@yahoo.com, 043-446113
ติดต่อ: เครือข่ายระบาดวิทยาอำเภออุบลรัตน์
web update วันที่ 07 ก.พ. 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting